اوقات شرعی
 • چهارشنبه،14 خرداد 1399
 • ورود
 
   
  • مناقصه

   مناقصه

   تاریخ سند : -
   شماره نامه : -
   الف– آگهی مناقصه ماده 5: در معاملات عمده آگهی مناقصه یا مزایده در دو نوبت بفاصله حداقل یک هفته به تشخیص شهردار در روزنامه رسمی کشور و حداقل یکی از جراید کثیرالانتشار تهران و در صورت وجود ...

   الف– آگهی مناقصه
   ماده 5:

   در معاملات عمده آگهی مناقصه یا مزایده در دو نوبت بفاصله حداقل یک هفته به تشخیص شهردار در روزنامه رسمی کشور و حداقل یکی از جراید کثیرالانتشار تهران و در صورت وجود روزنامه محلی در یکی از روزنامه های محلی بشرح و شرایط زیر منتشر می گردد:
   1- نوع و میزان کالا یا کار (مدت انجام کار) محل تحویل (مهلت قبول پیشنهادات) محل اخذ اسناد مناقصه یا مزایده و تسلیم پیشنهادها.
   2- دادن سپرده ای که از پنج درصد مبلغ کل برآورد کمتر نباشد بصورت نقد یا اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی.
   3- ذکر اینکه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه یا مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
   4- ذکر اینکه سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه یا مزایده مندرج است.
   5- ذکر اینکه شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

   تبصره:
   مدت قبول پیشنهادها از تاریخ نشر آخرین آگهی در داخله 10 روز و در خارجه از 60 روز نباید کمتر باشد.
   ب- تشکیل کمیسیون مناقصه یا مزایده و رسیدگی به پیشنهادات و تشخیص برنده مناقصه یا مزایده:
   ماده 6:
   رسیدگی به پیشنهادهای مربوط به مناقصه یا مزایده بعهده هیئت عالی معاملات شهرداری مرکب از شهردار ، رئیس امور مالی یا حسابداری شهرداری، یکنفر از افراد بصیر و مطلع در معامله مورد نظر به پیشنهاد شهردار و تایید انجمن شهر خواهد بود.
   تبصره:
   تصمیمات هیئت به اتفاق آراء و یا به اکثریت دو رأی مشروط بر اینکه شهردار یکی از آن دو نفر باشد مناط اعتبار خواهد بود.
   ماده 7:
   کمیسیون باید در وقت مقرر که در آگهی مناقصه یا مزایده یا دعوتنامه مناقصه محدود قید گردیده تشکیل شود و پیشنهادهای رسیدهد را در صورتی که تعداد آنها سه یا بیشتر باشد مفتوح و مورد رسیدگی قرار دهد و اگر تعداد پیشنهادهای رسیده از سه فقره کمتر بود مناقصه یا مزایده را تجدید و مراتب را در صورتمجلس تنظیمی قید نماید.
   در مناقصه یا مزایده مجدد ولو آنکه تعداد پیشنهادها کمتر از سه فقره باشد کمیسیون پیشنهادها را باز و مورد رسیدگی و ترتیب اثر قرار خواهد داد.
   کمیسیون مکلف است از روز قرائت پیشنهادها حداکثر ظرف یکهفته نظر خود را اعلام کند و در موارد استثنائی این مهلت با تصویب شهردار بیست روز دیگر قابل تمدید خواهد بود.

   ماده 8:
   هرگاه برنده مناقصه یا مزایده از انجام معامله خودداری کند یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او بنفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید و در صورتیکه برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر بعقد قرارداد نشوند سپرده آنان بنفع شهرداری ضبط خواهد شد.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    
 • اطلاعات تماس
  آدرس :

  بلوار فرهنگ -فرهنگ 42

  تلفن :31296001
  فاکس :31296116
  رایانامه :zone11@manmail.ir
 • سایت های مرتبط
  منشور اخلاقی
  خط مشی کیفیت
  سامانه خدمات شهرسازی
  مدیریت هسته گزینش
 • امار بازدید سایت
  مجموع بازدیدها : 2,156,910
  تعداد بازدید امروز : 497
  تعداد بازدید دیروز : 787
  آخرین به روزرسانی : 1399/03/13 12:11